ANBI

Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dit biedt fiscale voordelen voor donateurs.

Naam
Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen

Fiscaal nummer
8052.56.325

Kamer van Koophandel nummer
41152283

Bankrekeningnummer
NL36 INGB 0002 5100 23 ten name van St. Vrienden van Welzijn Scheveningen

Contactgegevens
Bezoekadres: Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag

Postadres: Prins Mauritslaan 82, 2582 LV Den Haag

tel. 070-416 20 20, info@welzijnscheveningen.nl

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden
De directeur, Sandra van Koningsbrugge is enig bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: M. (Mark) Capel (Voorzitter), R. (Richard) Grotendorst (Lid), D.E. (Daniëlle) Aldershoff (Lid), L.M.A. (Lonneke) Schijvens en V.J. (Vera) de Witte.

Beloningsbeleid
De functies van de bestuurder en toezichthouders zijn onbezoldigd.

Jaarverslagen
Financieel jaarverslag 2022
Inhoudelijk jaarverslag 2022

Archief

Beleidsplan
Hoofdlijnen beleidsplan

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de ruimste zin des woords aan de stichting: Stichting Welzijn Scheveningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41157631, en aan activiteiten die het welzijn van jongeren en/of ouderen bevorderen, een en ander voor zover de kosten van deze activiteiten niet door de gemeente ’s-Gravenhage worden bekostigd.

De stichting beoogd niet het maken van winst.

© 2024 Knijnenburg Producties