Algemene Voorwaarden

1 Wat is het Sociaal Platform Scheveningen?
Sociaal Platform Scheveningen (hierna: SPS, www.sociaalplatformscheveningen.nl) is een actiesite van de Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen, waarvan alle opbrengsten bestemd zijn voor het Sociaal Platform Scheveningen. Met een team van betrokken vrijwilligers en vrienden van Welzijn Scheveningen streven we er naar om via deze site, met steeds wisselende acties op advies van Welzijn Scheveningen, de meest kwetsbare inwoners en gebruikers van de Voedselbank, uitdeelpunt Scheveningen, een steuntje in de rug te geven. Particulieren en organisaties (Supporters) kunnen bijdragen aan Acties om de gebruikers van de Voedselbank te helpen in hun levensonderhoud te voorzien. Dat kan als volgt:

Een Supporter kiest een lopende Actie op www.sociaalplatformscheveningen.nl. De Supporter kan hieraan bijdragen door geld te doneren (Donateurs) en/of iets anders dan geld bij te dragen, zoals vrijwillige inzet, kennis of ruimte (Vrijwilligers). Donateurs kunnen aangeven of zij anoniem of openbaar hun donatie willen plaatsen;

2 Wat zijn deze voorwaarden?

  • In deze voorwaarden worden de afspraken tussen SPS en Supporters (Donateurs en Vrijwilligers) vastgelegd;
  • De begrippen die in deze voorwaarden met hoofdletters zijn geschreven, hebben telkens dezelfde betekenis en worden aan het einde toegelicht.

3 Een donatie doen of iets anders bijdragen

  • Individuele personen en organisaties (rechtspersonen) kunnen aan een lopende Actie, al dan niet anoniem, bijdragen op www.sociaalplatformscheveningen.nl;
  • Men kan een donatie doen. De minimale donatie voor een Actie is €5,-;
  • Bij sommige acties kan men ook helpen door zich op te geven voor één of meerdere Taken die horen bij een Actie;
  • Indien een Supporter niet de mogelijkheid heeft om via sociaalplatformscheveningen.nl een Actie te steunen, is het mogelijk om een donatie contant of per overboeking te doen. Neemt u in dit geval contact op via info@sociaalplatformscheveningen.nl of telefoonnummer 070-4162020. Een donatie voor een lopende actie zal dan als zgn. Administratieve donatie op de website worden geplaatst.

4 Inhoud website
Sociaalplatformscheveningen.nl plaatst geen: discriminerende content, content die oproept tot geweld, content van pornografisch aard, spam, schendingen van de privacy, advertenties voor commerciële activiteiten, materiaal waarvoor geen toestemming van de auteursrechthebbende is, of informatie die om andere redenen onrechtmatig is of kan zijn. Het is voor Supporters bovendien verboden dergelijke content elders te verspreiden in het kader van Sociaal Platform Scheveningen en/of een Actie.

Het is SPS en Donateurs toegestaan om content te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van SPS en/of de Actie waaraan men aan bijdraagt.

5 Het halen van het streefbeeld
Streven is uiteraard om minimaal 100% van het beoogde Doel, binnen de gestelde tijd, te behalen. Wanneer dit niet het geval is, zal de opbrengst van de actie worden gebruikt ten gunste van de aanvulling en uitbreiding van de voedselpakketten van de Voedselbank, uitdeelpunt Scheveningen.

Bij acties voor specifieke producten zal naar een evenredige verdeling van het behaalde resultaat, over de voedselpakketten, worden gestreefd.
Voorbeeld: Voor het wekelijks beschikbaar stellen van een pak koffie per voedselpakket, is € 10.000,- per jaar nodig. Aan het eind van de looptijd van de actie blijkt “slechts” € 5.000,- te zijn gedoneerd. Er zal dan niet wekelijks een pak koffie aan het voedselpakket worden toegevoegd, maar om de week.

Indien een Actie tijdens de looptijd boven de 100% van het vooraf gestelde Doel komt, dan communiceert SPS via de Nieuwsbrief en website over de bestemming van de bijdrage die extra werd opgehaald.

SPS houdt zijn Supporters via een BLOG en de Nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Per e-mail kunt u daarnaast altijd terecht met vragen, via info@sociaalplatformscheveningen.nl. SPS streeft ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw bericht.

6 Uitvoering van de Actie

  • Na einde looptijd zal binnen twee weken met de Actie van start worden gegaan;
  • SPS functioneert bij de uitvoering van de Actie alleen als intermediair, waarbij SPS middelen, producten en/of vrijwillige diensten beschikbaar stelt aan de Voedselbank Haaglanden, uitdeelpunt Scheveningen. SPS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitvoering door derden, maar ziet hier wel op toe;
  • Donateurs worden via SPS per e-mail geïnformeerd over de voortgang en/of het verloop van de Actie en het eindresultaat. Bezoekers van de website en abonnees van de Nieuwsbrief kunnen daar teruglezen welke Acties er lopen, welke er hebben plaatsgevonden en met welk resultaat;
  • Een Donateur is zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die geheven worden op de donaties via SPS. Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor er fiscale voordelen zijn voor Donateurs (zie Fiscale voordelen voor meer informatie).

7 Begrippen
Actie: Initiatief via SPS, met een looptijd van maximaal 12 maanden, waarbij wordt getracht om d.m.v. werving van voldoende geld en/of hulp het vooraf gestelde Doel te kunnen realiseren.

Administratieve donatie: Een donatie die door SPS aan een Actie wordt toegevoegd, zonder dat deze via de website heeft plaatsgevonden. Dit kunnen contante donaties, of donaties via overboeking zijn.

Beloning: Een tegenprestatie voor de Donateurs, wanneer (bijv. voor een bepaald bedrag) aan een Actie wordt gedoneerd. Dit is een extra beloning, bovenop de realisatie van de Actie die ze ondersteunen.

Doel: Bij aanvang van de Actie wordt vastgesteld hoeveel geld en wat voor hulp er nodig is voor de Actie en binnen welke termijn hiervoor wordt geworven.

Donateur: Een individu of organisatie die een financiële bijdrage aan een Actie levert via SPS.

Partner: Een organisatie (bijvoorbeeld een gemeente, een bedrijf of maatschappelijke organisatie) die een Actie (financieel) ondersteunt of anderszins een bijdrage levert aan de doelstelling van SPS.

Supporter: Een Vrijwilliger of Donateur.

Taak: Een specifieke omschrijving van wat de Actie aan hulp vereist om deze te doen laten slagen. Bijvoorbeeld het regelen van een ruimte, vergunning, toestemming, bepaalde spullen of beschikbaar stellen van tijd om mee te helpen bij de realisatie.

Vrijwilliger: Een particulier of organisatie die een Taak voor een Actie vervult. Bijvoorbeeld het regelen van een ruimte, vergunning, toestemming, bepaalde spullen of iemand die tijd beschikbaar stelt om mee te helpen.

© 2023 Knijnenburg Producties